• تازه داره دوزاری‌م می‌افته چه فرصت تاریخی غریبی رو از دست دادیم. تاره داره غم‌ش ته‌نشین می‌شه. چه شبی گذروندیم. #WorldCup #TeamMeli