• استاد گزارشگر مسلط و حرفه‌ای‌تون که براش کمپین راه می‌ندازید و با عادل مقایسه‌ش می‌کنید، ۹۰دقیقه رید به اعصاب ملت. به آخرین فرازهاش دقت کن. @PejmanRahbar