• قبلن کثافت و وقاحت اندازه داشت. شکل زیست فتوره‌چی و امثال‌ش، اندازه‌ها رو به هم زده. انگار دیگه برای حجم کثافت و وقاحت مرزی نیست.