• . فارغ از هر نتیجه‌ای همین که تا روز آخر شانس… https://www.instagram.com/p/BkQINJ_lEkQ/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=nis۶yidfksnn …