• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/03/30 ساعت 09:29

    قاچاقچی مواد مخدر را به جرم شهادت ۳۶ مامور ناجا گرفتند! فردا صبح موقع اعدامش با #free قاتل آبروی انسانیت را نبرید!