• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/03/30 ساعت 11:58

    این خبر نیاز به تفسیر و تحلیل ندارد؛ ۳۰ سال پس از پایان جنگ تحمیلی، #مجلس علی رغم مخالفت #دولت، #سهمیه ورود ایثارگران، همسران و فرزندان آنها به #دانشگاه را از ۵ به ۳۰ درصد افزایش داد. بعد از ۳۰ سال مگر چند ایثارگر، همسر و یا حتی فرزند ایثارگر هنوز پشت در دانشگاه هستند؟