• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/03/30 ساعت 20:06

    سوم تیر ماه ۱۳۸۴ #انتخاب مردم #ایران مسیر #تاریخ کشور را تغییر داد و سکان اداره کشور به دست کسی سپرده شد که به قولی اتوبوس پیشرفت را فرستاد ته دره، امیدوارم سوم تیرماه ۱۳۹۷ برای مردم #ترکیه اتوبوس به مقصد برسد