• بسته ده‌‌‌گانه حل مشکل #ورشکستگی_آبی ایران https://www.instagram.com/p/BkMtRcUlRIb/ ریشه‌ بسیارى از مشکلات #آب ایران، خارج از حوزه #مدیریت_آب قرار دارد. بنابراین راهکارهاى مورد نیاز نیز لزوما از جنس مدیریت و مهندسى آب نیستند و اتخاذ و اجراى انها در حوزه اختیارات سیاستگذاران حوزه آب قرار نمى گیرد.