• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/29 ساعت 23:53

    ثابت شده بر جهانیان ما مردیم بردیم و سه امتیاز هم آوردیم چون مرگ بر این، مرگ بر آن می‌گوییم در صدر گروه مرگ جا خوش کردیم ! مهران حسینی