• امیر پورمند   amirpourmand@

    1397/03/29 ساعت 12:35

    توی سالن همایش‌های بین المللی!!! صدا و سیما، انتظامات سالن از تصویربردار پرسید: شما از کجا هستید؟ تصویربردار گفت: از «من و تو» هستم … یه همچین توقعی رو از همایش بین المللی دارن!!!