• پروفسورها پروژه را زود سوزاندند! قرار بود بعد از آغاز آشوب‌های سراسری بانگ برآورند چاره‌ای جز مذاکره مستقیم با #امریکا نیست!