• محمد ثلاث اعدام شد. اکنون وقت آن است که مسئولان ببینند آنها که عالما و عامدا از قاتل ۳ مامور پلیس دفاع می‌کردند، که بودند، چه هدفی داشتند و از همه مهم‌تر برای آینده چه برنامه‌ای دارند؟