• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/27 ساعت 22:18

    امروز یه نفر محکم خورده بود به جدول صدر …پلیس اومد گفت : فدای سرت ….فعلا جدول صدر مهم نیست، صدر جدول مهمه!