• بیانیه یکصد فعال سیاسی در ایران درباب ضرورت مذاکره مستقیم با #ترامپ را چون بیرق ننگینی بیینید که افراشته شده تا دشمن خبیث و متوهم را به هر چه شدیدتر کردن #تحریم ‌و فشار علیه مردم ایران تحریک و تشویق کند.