• روس‌ها، از افزایش تولید #نفت، ۳هدف را دنبال می‌کنند. بازارشان را توسعه می‌دهند. در قیمت‌های بالا، نفت بیشتری می‌فروشند و پول بیشتری به خزانه‌شان می‌ریزند و نهایتا به آمریکا و غرب، پیغام مثبت برای همکاری می‌دهند و خودشان را از نظام تحریم‌های آمریکا، در افکار عمومی جدا می‌کنند/۱