• راست‌ش لیاقت‌ش را داشتیم. لیاقت ذره‌ای شادی،… https://www.instagram.com/p/BkDqddwhnxP/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱v۸۲ioi۵frc۱۴ …