• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/03/24 ساعت 17:49

    از صندوق رای نا امید و جدا شدن، یعنی به سمت دشمن حرکت کردن/ از صندوق ۹۲ تا صندوق ۹۶ از رشد منفی به رشد مثبت رسیدیم