• رییس جمهور امروز درست گفته که جنگ‌ اصلی ما با دشمن، امروز، جنگ روانی است، گام بعدی این است که در گذشته خویش بنگرد و ببیند خود در کدام جبهه ایستاده است؟