• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1397/03/24 ساعت 16:36

    در حالى که تا دو سه روز پیش اخبار و شواهدی به نفع کاهش محدودیت‌ها و گشایش مختصر در فضاى سیاسى جریان داشت ناگهان ورق برگشت. با اقدامات اخیر اطلاعات سپاه فضا دوباره امنیتی‌تر شده است. هر بار اراده‌ای برای بهبود اوضاع سیاسی شکل می‌گیرد برادران فضا را امنیتی‌تر کرده و مانع می‌شوند.