• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/24 ساعت 11:11

    گلریزون توییتری دوستان عزیزی که مایلند به یک عزیز دل که در تصادفی شدید قطع نخاع شده و خانه نشین است در شب عید فطر عیدی بدهند از طریق شماره کارت زیر در این امر خیر شرکت کنند: ۶۰۳۷۷۰۱۱۶۲۴۹۹۶۵۸ به نام سعید بیابانکی (لطفا بازنشر کنید تا به دست خیرین برسد)