• تاریخ ایرانی   tarikhirani@

    1397/03/24 ساعت 10:39

    در جریان دو جنگ با ایران، روس‌ها تدریجاً به این فهم رسیدند که قاجارها یک نیروی سیاسی گریزناپذیر در منطقه‌اند. با دو معاهدۀ صلح گلستان و #ترکمانچای، تداوم سلسلۀ قاجار هم برای روسیه به یک منفعت استراتژیک تبدیل شد چون بدون قاجارها، قلمروهای #روسیه در معرض هجوم‌ قرار می‌گرفتند