• خشونت علیه زنان تنها محدود به آزار و اذیت فیزیکی نیست. حذفشان از رویدادی بزرگ نیز مصداق بارز خشونت و القای جنس دوم بودن است. وقتی نیمی از جامعه که هم قهرمان‌اند و هم مهد پرورش قهرمانان، دراین تصویر جایی ندارند نمی‌توانم با این نگرش و این تصویر ارتباط برقرار کنم! پیگیر تعویضش هستم