• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/03/24 ساعت 20:47

    بدرود‌ ای عزیزترین ماه ، ای مهمانی بزرگ خداوند، بدرود ای ماه دستیابی به ارزو‌ها ، بدرود ای یاری گر ما در برابر شیطان ، بدرود که روحمان را تازه کردی، هنوز از امدنت شادمان بودیم که موقع رفتنت شد !