• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/03/24 ساعت 13:10

    ارزیابی صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷/ ۲۰۱۸؛ رشد جی دی پی: ۴.۳ درصد، متوسط نرخ تورم: ۹۰۹ درصد IMF Executive Board Concludes ۲۰۱۸ Article IV Consultation with the Islamic Republic of Iran