• حسین امیرعبداللهیان   Amirabdolahian@

    1397/03/24 ساعت 21:39

    الهی ! در عطای عیدانه, به کرم خودبنگر، نه به طاعت ما، که آنچه ترا شاید از هیچکس برنیاید.عیدتان مبارک