• بزرگترین دشمن دانش نادانی نیست، بلکه توهم دانستن است. (استیون هاوکینگ) https://bit.ly/۲JQUvCJ The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. (Stephen Hawking)