• یادش بخیر یک دکتر ایرج ملکی بود که همیشه تقویم هایشان را می‌نوشت و ساعت و دقیقه و روز و سال و ماه را حساب و کتاب می‌کرد. بعد‌ها کارشناسان مشکل بیکاری را حل کردند.