• خدایا در این حد مشکل داریم که نماینده معنی تجاوز را هم نمی‌داند. دهانش را هم حتا بلد نیست ببندد و بیشتر از این آبرو نبرد.