• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/03/23 ساعت 04:55

    و افراد و نهادهایی که این راهکارها را به کار بگیرند به تلقید و تاثیرپذیری از اسرائیل متهم می‌شوند. بنابراین میسر کاربست راهکارهای حل بحران آب از طریق تکنولوژی هایی که اتفاقا اسرائیل هم یکی از دارندگان آن است، به روی ایران بسته یا حداقل چالش برانگیز خواهد شد.