• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/03/23 ساعت 21:59

    مهم نیست که رابطه چه مدت به طول انجامیده،مهم اینه که چه از خود به جا گذاشته