• یه بار اومدن مثلن نخرن، وزیر صنایع با وام پراید رو گرونتر انداخت بهشون. تازه تو صف هم ایستادن همدیگرو هم قورت دادن که چرا تو زودتر اومدی تو‌صف. همچین مردم همگام با مسوولانی داریم.