• عکس‌های زنده جدیدی از گلکسی J۸ لو رفت http://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۶/۱۳/٪d۸٪b۹٪da٪a۹٪d۸٪b۳٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪ac٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪af-٪da٪af٪d۹٪۸۴٪da٪a۹٪d۸٪b۳٪db٪۸c-j۸/ …