• اگر فردا روز شنیدیم که گفتند چاره‌ای جز توافق به هر قیمت با #اروپا نیست رها شدگی فعلی اقتصاد را کاملا عمدی بدانید.