• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/03/23 ساعت 04:23

    بگو آن مرگى که از آن مى گریزید قطعا به سر وقت شما مى آید آنگاه به سوى داناى نهان و آشکار بازگردانیده خواهید شد و به آنچه [در روى زمین] میکردید آگاهتان خواهد کرد (۸)