• توسعه دستگاهی که دارو را مستقیما به اعضای آسیب دیده بدن می‌رساند http://dgto.ir/z۵۲