• خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

    1397/03/23 ساعت 09:53

    جوایز نقدی فیفا در جام جهانی؛ قهرمان: ٣٨ میلیون دلار دوم: ٢٨ میلیون سوم: ٢۴ میلیون چهارم: ٢٢ میلیون حذف از مرحله ١/۴: ۱۶ میلیون حذف از مرحله ١/٨: ١٢ میلیون حذف از مرحله گروهی: ۸ میلیون