• سید عباس صالحی   S_A_Salehi@

    1397/03/23 ساعت 23:41

    آخرین جام‌های رمضانی را می‌نوشیم، و بار دگر روزهای روزمره که در پیش است، روزهای بی فطور و شب‌های بی سحوری. جرعه‌های آخرین را قدر بدانیم.