• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/23 ساعت 10:33

    یکی از جلوه‌های رحمت خدا «مغفرت» است و این مغفرت(بخشیدن خطای دیگران) باید در زندگی ما پیش بیاید! فلسفۀ اشتباهات و نیازهای ما به همدیگر این است که از خودمان رحم نشان بدهیم تا رحمت خدا را دریافت کنیم!