• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/23 ساعت 10:12

    سخنگوی دولت: از یک سو فشار می‌آورند لوایح تصویب نشود و از سوی دیگر هزینه تصویب نشدن آن را هم نمی‌پسندند/ کسانی که چنین رفتارهایی می‌کنند، با خود و خدای خود خلوت و در رفتارهای خود تجدید نظر کنند http://www.iran-newspaper.com/?nid=۶۸۰۱&pid=۳&type=۰ …