• محمد جواد حق شناس   MjHaghshenas@

    1397/03/23 ساعت 04:51

    شنیدم که چون قوی زیبابمیرد فریبنده زادوفریبابمیرد شب مرگ تنهانشیندبه موجی رودگوشه‌ای دوروتنهابمیرد درآن گوشه چندان غزل خواندآن شب که خود درمیان غزلهابمیرد گروهی برآنندکاین مرغ شیدا کجاعاشقی کردآنجابمیرد . ندیدم که قویی به صحرابمیرد چوروزی ز آغوش دریابرآمد شبی هم درآغوش دریابمیرد