• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/03/23 ساعت 13:10

    معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری صدور پروانه شکار:‌ حفاظت از تنوع زیستی بدون تامین منافع جوامع محلی امکان‌پذیر نیست بنابراین سعی داریم منافع حاصل از شکار به جوامع محلی اختصاص یابد. https://goo.gl/atAzgK