• توضیح ابطحی نماینده خمینی‌شهر درباره اینکه چرا خواستار عزل رئیس اورژانس اجتماعی کشور شده اسلام به ما دستور داده است که حق ندارید اخبار تجاوز را پخش کنید