• فعالیت‌های انسانی دمای کره ماه را نیز افزایش داده است http://dgto.ir/z۴t