• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

    1397/03/23 ساعت 17:37

    خانه از پای بست ویران است. شورای شهر و شهردار اصلاح طلب تهران حتی نگاه جنسیت زده ندارد نگاه تک جنسی دارند !شهر، کشور، قهرمانی