• کاش مثلا اصولگرایان جوان هم رهبری، کاریزمایی، چیزی داشتند که بهش نامه بنویسند و بگویند خاتمه بده به این افتضاح سیاسی! در این معرکه پر تزویر جایی برای ما نیست