• پرچمدار ویوو Nex با سنسور زیر نمایشگر و دوربین جهنده معرفی شد http://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۶/۱۳/٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۸-nex-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪db٪۸c-٪d۸٪b۴٪d۸٪af/ …