• حسین کاظم پور اردبیلی با طعنه به ترامپ گفته است: «این یک مساله اقتصادی است، ما فکر می‌کردیم شما آن را می‌دانید.!»