• هیه‌رو شد سرمربی اسپانیا تا دیروز جز گزینه‌های رئال هم بود و تجربه مربی‌گری در این سطح رو نداره.