• روز گذشته، ۱۲ نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تقاضای مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار #خودرو به مدت ۶ ماه را ارائه کردند که با اکثریت آرا تصویب شد.