• مجلس دست به کار شد؛ طرح دوفوریتی برای انتخاب نامحدود وکیل از سوی متهمان جرائم امنیتی نمایندگان مجلس مصمم به اصلاح دوباره قانون آیین دادرسی کیفری شدند. اینجا بخوانید: https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۳۲۵۶/Politics/parliament …